Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания

„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)“ по Проект BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания“, по Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 – Хасково и Кърджали