Договор за изпълнение на СМР

Договор за изпълнение на СМР, на обект: „ Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения в УПИ-XXXIII315, кв.17, ул.“Илинден“16, ж.к „Хр. вкусова зона“, гр.Враца, (ПИ с идент.№ 12259.1008.315)”-140834,80 лв