Проекти

някой от нашите проекти

Рехабилитация на участък от общински път BGS1053 ”/II-79/ – с.Черни връх – околовръстен път на с.Черни връх
Рехабилитация на участък от общински път BGS1053 ”/II-79/ – с.Черни връх – околовръстен път на с.Черни връх – административна граница
Договор с Община Несебър за „Изпълнение на ново строителство
Договор с Община Несебър за „Изпълнение на ново строителство , основен и текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа,
Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания
„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)“ по Проект BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална
Договори за СМР в Авиобаза „Безмер”
1.„ 3RS31002-01 Осигуряване на зона за разполагане на хора, товари, паркинг и склад във В.Ф. 26030 – Безмер ” –
Изграждане на нова сграда Съдебна палата град Сливница
Извършване на СМР по изграждане на нова сграда Съдебна палата град Сливница в УПИ ХХVІ , кв.8 по ПУП на
Договор с Община Карнобат
Договор с Община Карнобат за „Основен ремонт на улици в град Карнобат”
Реконструкция на гаров комплекс гр. Карнобат
Договор с „Билдникс” ЕООД за Реконструкция на гаров комплекс гр. Карнобат – подобект „Ремонт на перони и подмяна на перонни
Договор с „Кристална вода” АД
Договор с „Кристална вода” АД – „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново, обособени в 5
Договор за изпълнение на СМР
Договор за изпълнение на СМР, на обект: „ Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция

За повече информация …