За Нас

Компанията е създадена през 2007 год, вписана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 147146949 с Адрес: гр. Свети Влас, ул. “Св.Св. Кирил и Методий” № 22;

Ние сме с доказан и дългогодишен опит в реализирането на проекти в промишленото и жилищно строителството. Имаме редица успешно завършени проекти в изграждането на автомагистрали и пътища първи, втори и трети клас от републиканската пътна мрежа. В своето развитие компанията инвестира в изграждането на собствена техническа база и екип от професионалисти, което ни даде възможност да реализираме разнообразни проекти в проектирането, строителството и поддръжката на съоръжения и обекти за градска, индустриална и промишлена инфраструктура като:
– Строителство на пътища и съоръжения за РПМ и общинска мрежа;
– Проектиране и изграждане на паркови градини и прилежащата им инфраструктура;
– Ремонтиране и обновяване на градска улична мрежа с частична подмяна или изграждане на ново на прилежащите към нея ВИК, ЕЛ. мрежи, комуникации и др.
– Текущи ремонти и зимно поддържане на пътища към Общинска и Републиканска пътна мрежа;
– Жилищно строителство и строителство на хотелски комплекси, офис сгради, вилни селища и др.;
– Изграждане на ел.инсталации за жилищни и обществени сгради. Изпълнение на проекти за улично и парково осветление с прилежащите електрически инсталации и инфраструктура.
– Изпълнение на проекти във водното строителство ВИК, водопроводни и канализационни съоръжения, оформяне и почистване на речни корита, изграждане на диги и много други.
Почистване на нерегламентирани сметища и извозване на строителни, битови и други отпадъци;
Изграждане на спортни и развлекателни съоръжения с прилежащата им инфраструктура;

През изминалите години “Брилянт-Слънчев Бряг” се утвърди на строителния пазар като стабилна фирма с възможности и изпълнени обекти от високото строителство, транспортно и инфраструктурно строителство и на обекти от ВиК. Всички възложени ни СМР по договори с публични и частни партньори са изпълнени в срок и качество съгласно изискванията на Инвеститорите.

Клон в Република Грузия

През 2019г., дружеството “Брилянт-Слънчев бряг” ООД , успешно реализира редица строителни проекти на територията на Република Грузия и откри местен клон на компанията, който успешно развива своята дейност.

Сертификати и Награди

Брилянт Слънчев Бряг разполага с всички необходи сертификати и разрешителни за осъществяване на рутинни и специфични строителни дейности.
Компанията е носител на голям брой престижни български и международни награди.